TERAPIFORMER OCH PRISER

Jag hjälper klienter med allt från ångest, oro, depression, stress och utmattning till sömnproblem, livskriser och sorg.

Varmt välkommen att kontakta mig för att boka ett samtal

Varmt välkommen till mig!

Jag tar emot för besök på tisdagar på Vendevägen 90, plan 6, Danderyd. 

Mottagningen ligger på gångavstånd till Roslagsbanan, tunnelbana och bussförbindelse vid Danderyds sjukhus som är ca. 500 m från mottagningen.     

Du kan ta kontakt genom att skicka ett sms, maila eller ringa mig så återkommer jag så fort jag har möjlighet. 

PRISER

Psykologsamtal 50 minuter: 1400 kr 

Parsamtal 60 minuter: 2000 kr 

Parsamtal 90 minuter: 2600 kr 

KONTAKT

Mail: annikarosenqvistbrage@gmail.com  

Tel: 070-1486861

Behandlingar och terapiformer

Psykologisk behandling/psykoterapi 

Kontakten inleds med bedömningssamtal där du får berätta vad du önskar få hjälp med och där jag ställer frågor om eventuella symtom, problem och svårigheter. I samtalet undersöker vi vad som bidrar till problemet och vad som behöver förändras, och jag gör en bedömning av problemområdet utifrån dina behov och önskemål. I samtalet får du sedan tillsammans med mig som terapeut undersöka och sätta ord på tankar, känslor, upplevelser och beteenden och förändra beteendemönster och förhållningssätt som inte fungerar och hitta nya adaptiva sätt. Som terapeut är jag icke-dömande och icke-värderande och min målsättning är att det ska kännas tryggt och bra för dig i terapirelationen att utforska och skapa förändring.  

PDT 

PDT är ett samlingsbegrepp för psykoterapier där fokus är självinsikt och relationer till andra. Syftet är att ge ökad kontakt med och kunskap om sig själv och hur man fungerar i relation till andra människor och omvärlden för att på så sätt minska psykiska symtom och psykiskt lidande. Stort fokus läggs vid känslor, och hur obearbetade känslor och upplevelser från uppväxten kan leda till att man fastnar i destruktiva mönster. I terapin undersöker man situationer både aktuellt och från uppväxten, samt vad som händer i terapirelationen för att förstå symptom och besvär och varför man fastnar i destruktiva mönster. Psykoterapeuten är engagerad, nyfiken och vill förstå hur och varför klienten mår psykisk dåligt och genom gemensamt undersökande förstå mening och sammanhang.  

KBT 

KBT grundar sig på forskning och teori inom kognitiv psykologi som handlar om hur tankar påverkar känslor och beteenden, och inlärningsteori som innebär hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön. I KBT utgår man ifrån att förändringar av tankemönster ger förändringar i känslor och beteenden och tvärtom. I terapin tränar man på att använda sig av nya beteenden och utforskar alternativa tankemönster för att minska psykologiska problem. KBT kännetecknas av en strukturerad metod och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. Man undersöker och kartlägger tillsammans i terapirelationen vad som utgör problemet genom beteendeanalys. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen. En KBT terapi kan vara mellan 5 och 20 gånger.   

Schematerapi 

Schematerapi är en evidensbaserad integrerad terapiform som utvecklats utifrån KBT-teorin för att mer effektivt behandla långvariga och mer komplexa problem där traditionell KBT inte visat sig effektiv. Schematerapin är influerad av bl.a inlärningspsykologi, kognitiv teori, anknytningsteori, gestaltterapi. Schematerapin utgår ifrån att psykiska problem utvecklas och bevaras i samspelet mellan biologiska, psykologiska, och sociokulturella sårbarhetsfaktorer. I terapin får utforskandet av orsaker till aktuella psykologiska problem i tidigare uppväxthistoria en mycket större betydelse än i traditionell KBT.  

Schematerapi utgår från att vi alla har grundläggande känslomässiga behov, t.ex. att få omsorg, skydd, kärlek, bekräftelse, acceptans och vägledning. Dessa behov är universella och allmänmänskliga, d.v.s. alla har dessa behov. För att en sund psykologisk utveckling ska vara möjlig behöver behoven tillgodoses i samspelet med viktiga vuxna under uppväxten, d.v.s. föräldrarna eller de vuxna som tar hand om barnet.  

Schema är ett begrepp som innehåller våra erfarenheter och det vi lärt oss i livet och består av våra minnen, känslor, tankar och upplevelser. Scheman påverkar hur vi ser på oss själva, uppfattar andra och omvärlden, och formar våra förhållningssätt och livsmönster. Om de känslomässiga behoven frustrerats eller kränkts under uppväxten kan långsiktiga känslomässiga dysfunktionella livsmönster uppstå som påverkar oss negativt i livet.  

Ett schema aktiveras i ett sammanhang som associeras till tidigare negativa livserfarenheter. Då schemat aktiveras försätts individen i alarmberedskap, som inför ett hot. Det beror på att schemat utvecklats och lärts in i situationer som på något sätt utgjort en fara genom att de känslomässiga behoven inte tillgodosetts på ett ändamålsenligt sätt. Det naturliga för barnet var då att skydda sig i situationen.  

Copingstrategier är strategierna individen använder för att hantera de intensiva och överväldigande känslor som ett schema ger upphov till. Det finns tre grundläggande responser för hur alla organismer hanterar ett hot: kamp, flykt, och följsamhet. Ett barn som växer upp i en miljö som inte tillgodoser behoven på ett ändamålsenligt sätt anpassar sig genom olika copingstrategier för att överleva och behålla viktiga relationer. Kortsiktigt är barnets coping funktionell men långsiktigt kan dysfunktionella copingmönster utvecklas och utgöra negativa förhållningssätt och beteendemönster.  

I schematerapi bearbetar man svåra händelser och känslor, undersöker dysfunktionella förhållningssätt och beteendemönster och läker känslomässiga sår för att skapa förändring och hitta nya adaptiva beteenden och sätt att förhålla sig till sig själv och i relationer. 

Parterapi

Parterapi ger möjlighet att på ett tryggt sätt diskutera problem, utmaningar och destruktiva mönster som kan uppstå i ett förhållande. Parterapi handlar om att med hjälp av terapeuten få hjälp att se problemen och samspelet i relationen tydligare och hur destruktiva mönster uppstår. Fokus är att kunna bryta negativa samspelsmönster som skadar förhållandet och att möta varandras känslomässiga behov för att stötta varandra i stället för att fastna i låsta negativa positioner. Syftet är att bryta destruktiva mönster och hitta ett mer fungerande sätt att relatera till och förstå varandra för att båda ska känna sig trygga i relationen. 

Rulla till toppen