GDPR - information om behandling av personuppgifter    

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Den här informationen syftar till att förklara hur Annika Rosenqvist Brage hanterar dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig

Annika Rosenqvist Brage är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Annika Rosenqvist Brage är följande. 

Adress: Vendevägen 90, plan 6, Danderyd

Tel: 070-1486861

E-post:  annikarosenqvistbrage@gmail.com  

Ändamål och rättslig grund för behandling 

Personuppgifterna behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård.   Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Min verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.    

Lagringstid 

Annika Rosenqvist Brage kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.  

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot personuppgiftsbehandling.  

För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat. Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen. 

Mottagare av uppgifter 

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa. 

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna 

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.  

Rätten att lämna klagomål  

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande behandling av dina personuppgifter.  

Uppgifter som krävs enligt lag 

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att föra in personuppgifter som bakgrund till vården, de bedömningar och planerade åtgärder som genomförs och uppgift om när och vem som har gjort anteckningar i journalen. Vidare ställs krav på att ange vilken information som har lämnats till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar. 

Rulla till toppen